Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP)

Pengenalan

Malaysian Good Agricultural Practice (myGAP) merupakan penjenamaan semula bagi menggantikan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) bagi sektor tanaman. Skim ini dibangun berpandukan Malaysian Standard MS 1784:2005 Crop Commodities – Good Agricultural Practice (GAP).

Booklet MyGAP

Objektif

 • Sebagai satu alat bantuan dalam Sistem Pengembangan Tekno Pertanian (SPTP) Jabatan Pertanian.
 • Menjadi amalan pengusaha di dalam menjalankan aktiviti di ladang supaya menghasilkan keluaran segar yang lebih berkualiti dan selamat untuk dimakan.

Kelebihan

 • Menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualiti dan selamat dimakan.
 • Produktiviti pengeluaran meningkat.
 • Keselamatan serta kebajikan pekerja ladang terjamin.
 • Hasil pertanian mudah dikenali dan dapat bersaing di pasaran domestik dan antarabangsa.
 • Memelihara alam sekitar.
 • Penggunaan racun makhluk perosak yang kurang.

Kriteria Permohonan

Kategori pemohon adalah seperti berikut :

 • Persendirian
 • Syarikat Swasta
 • Agensi / Badan Berkanun

Pemohon hendaklah memastikan :

 • Tanah yang diusahakan sah di sisi undang-undang.
 • Ladang telah mula bertanam dan mengeluarkan hasil.
 • Hasil yang dikeluarkan adalah bertujuan untuk jualan domestik atau eksport.

Prosedur Permohonan

Permohonan myGAP hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan myGAP 1-1. Borang boleh didapati di :

 • Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman, Jabatan Pertanian Putrajaya
 • Jabatan Pertanian Negeri
 • Pejabat Pertanian Daerah
 • Portal Rasmi Jabatan Pertanian

Borang permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pertanian Daerah yang berdekatan. Set dokumen yang perlu dihantar adalah seperti berikut :

 • Borang Permohonan myGAP 1-1
 • Salinan kad pengenalan / Sijil Pendaftaran SSM yang telah disahkan.
 • Salinan bukti pemilikan tanah seperti geran tanah, surat perjanjian sewa tanah dan Surat kebenaran mengusahakan tanah. 

Kadar Caj Perkhidmatan

Penyertaan skim ini adalah secara sukarela dan perkhidmatan diberikan adalah secara PERCUMA.

Kriteria Penilaian

Pemohon mesti lulus ketiga-tiga perkara berikut iaitu :

 1. Pemeriksaan Tapak
 2. Analisis hasil bagi residu racun makhluk perosak, logam berat dan mikrobial
 3. Audit amalan ladang

Proses Pensijilan

Audit

Pra-Audit

 • Dijalankan bagi memastikan pengusaha mengamalkan amalan pertanian baik dan memenuhi keperluan pensijilan myGAP.
 • Pegawai pra-audit terdiri daripada Pegawai Jabatan Pertanian peringkat Daerah.
 • Pegawai Jabatan Pertanian peringkat Daerah akan mengambil sampel hasil untuk tujuan analisis residu racun makhluk perosak, logam berat dan mikrobial.

Audit Susulan

 • Audit luar dijalankan bagi mengenalpasti pengusaha mengamalkan dan mematuhi amalan pertanian baik berdasarkan standard yang telah ditetapkan dan seterusnya mengesyorkan untuk dipersijilkan.
 • Pengauditan dilaksanakan oleh Pegawai Jabatan Pertanian (Teknikal) yang telah dilantik oleh Ketua Pengarah Pertanian. 

Tempoh Sahlaku

Tempoh sahlaku pensijilan myGAP adalah selama dua tahun.

Pemantauan

Pemantauan berkala akan dijalankan sekurang-kurangnya satu tahun sekali oleh pihak Jabatan Pertanian.

Pembaharuan

 • Permohonan pembaharuan perlu dikemukakan dalam tempoh enam bulan sebelum tamat tarikh sah laku.
 • Pembaharuan sijil akan dikeluarkan sekiranya ladang masih mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Pembatalan Sijil

Pengiktirafan myGAP boleh ditarik balik atas sebab seperti berikut :

 • Tidak memperbaharui sijil setelah tamat tempoh.
 • Jika dalam tempoh tersebut ladang itu didapati gagal mematuhi syarat- syarat yang ditetapkan.
 • Menyalahgunakan sijil dan logo myGAP dalam apa jua cara. 

Senarai Penerima Sijil

Senarai Penerima Sijil myGAP (sehingga Disember 2019)

Pegawai Penghubung

Nama : Tuan Haji Mohamad bin Kasmuri
No. Telefon : 07-2666712
No. Faks : 07-2661256
Emel : mohamad.kasmuri@johor.gov.my
Jawatan : Penolong Pegawai Pertanian (G36)

 

 154 Jumlah Pengunjung Laman Ini,  1 Jumlah Pengunjung Hari Ini